Alapvető Egyesület

Családsegítő Szolgálat fogalma

Családsegítő Szolgálat feladata, azaz mit is csinál a (szakmai becenevén) CSSK? Érdemes 5 perc alatt elolvasni, nem lehet tudni, mikor tudsz ezzel az infóval egy kedves hozzátartozódnak, barátodnak, vagy egy szomszéd néninek, bácsinak segíteni.

 

A szolgálat célja:
A település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
A Családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységeket végez. Erről a tevékenységről jogszabályban meghatározott forgalmi naplóban és esetnaplóban dokumentációt végez.

Szolgáltatásai:
- információnyújtás;
- hivatalos ügyek intézésének segítése;
- segítő beavatkozás krízishelyzetekben;
- életvezetési tanácsadás, vagy ennek megszervezése;
- egyének, családok kapcsolatkészségének javítása;
- családkonzultáció végzése, ennek megszervezése;
- csoportok, klubok szervezése, vezetése.

Feladatai:
•szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében.
•tájékoztatást ad a lehetséges ellátások (szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási) formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről.
•pszichológia, jogi és egyéb tanácsadást szervez,
•programokat szervez (üdültetés, táboroztatás, gyermekfelügyelet, stb.) a működési területén élő lakosság számára,
•segítséget nyújt az egyének, családok kapcsolatkészségének javításához,
•segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését,
•alapfeladatain túl egyéb speciális szolgáltatásokat nyújt -pl. munkakeresési klub, ahonnan ingyen tud bárki telefonálni állás ügyben, önéletrajz készítésben is segítnek, stb.

Megelőző tevékenységek körében:
•folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagy számban előforduló, az egyén és a család életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé,
•veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, ennek keretében elősegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a gondozási központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben.

Az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében:
•tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról,
•szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt,
•segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében,
•meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében,
•családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását (e két utóbbi tevékenységét az egyénre, családra vonatkozóan elkészített gondozási terv alapján, személyes kapcsolat keretében végzi)
•ruhákat, háztartási eszközöket, adományokat gyűjt a városrész, illetve a város lakosainak köréből, majd ezeket közvetíti a kliensek felé,
•jogi tanácsadást, felvilágosítást folytat és segít a lakásbérleti jogviszonnyal, adásvételi szerződésekkel, családjogi, gyámügyi, hatósági eljárásokkal, tartási és járadéki szerződésekkel, stb. kapcsolatos ügyek intézésében,
•pszichológiai, életvezetési tanácsadást végez a családtagok egymás közti, a család s külső intézményi környezet kapcsolatának javítása, gyermeknevelés problémáinak kezelése érdekében,
•komplex, meghatározott ideig tartó folyamatos gondozást végez, segít a problémák feltárásában, megfogalmazásában, problémamegoldó stratégiák kidolgozásában, készségek, képességek fejlesztésében,
•fogadja a szolgálatnál jelentkező krízishelyzetben lévőket és a problémáktól függően, a lehetőségekhez képest azonnali segítség nyújt, ill. megszervezi a megfelelő szakellátást,
•a legkorábbi segítségnyújtás érdekében szükségleteket tár fel, problémákat elemez, együttműködik más humán szolgáltató intézményekkel,
•kutatásokat, felméréseket kezdeményez.

Egyéb feladatai keretében:
•elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket,
kezdeményezi:
•a települési önkormányzatnál az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését,
•új szociális ellátások bevezetését,
•egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását,
•a működési területén található óvodákban, iskolákban fejlesztőpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,
•a működési területén élő különböző korosztályba tartozó egyének, családok számára speciális céllal csoportokat szervez és működtet.

A Családsegítő Szolgálat a megelőző tevékenységek körében feladata:
•A lakosság szociális és mentálhigiénés állapotának nyomon követése. A nagyobb számban talált, tömegesebbnek mondható problémák okainak feltárása és jelzése a hatóság, illetve az Önkormányzat felé.
•Olyan hálózat kialakítása (oktatási, egészségügyi intézmények, gondozási központ, társadalmi szervezetek, egyházak, lakosság), amely hálózat tagjai nem csupán jelzik, de aktívan részt vesznek a prevenciós tevékenységekben.

 

Designed by Free Joomla Templates